top of page

Universeel bewustzijn

Romain Goorman staat in voor de inhoudelijke ondersteuning in die domeinen waar Ponto3 in actief is. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond zal hij vooral de nadruk leggen op de rijkdom die te vinden is op het raakvlak tussen wetenschap, filosofie en spiritualiteit. In dit domein heeft hij reeds drie boeken gepubliceerd: “Ontwaken uit onze Illusies”,  “Intelligentie in de Natuur – een Leidraad voor een Duurzame Toekomst” en "De dood is het absolute einde...of toch niet?"

romain_pen-150x150.jpg

Er zijn veel vormen van bewustzijn. De dichtst bij ons liggende vorm is het zelfbewustzijn, de ervaring dat “ik ben” waarbij de ik-ervaring uniek is en mijn identiteit kleurt.

Het waakbewustzijn is een tweede vorm wat we ervaren als we wakker zijn en dat ons via de zintuigen in contact brengt met onze omgeving.

Voorts is er het onderbewustzijn, gebaseerd op overgeërfde eigenschappen, percepties en goede of slechte ervaringen uit de kindertijd en het verleden.

Er bestaat ook een vorm van collectief bewustzijn, ingegeven door de groep, natie of cultuur waartoe ik behoor, en de ongeschreven regels en assumpties die er gelden.

Verder is er het verruimd bewustzijn. Dit stelt sommige mensen in staat om -bewust of onbewust- de normale afbakeningen van tijd en ruimte te overschrijden en ongekende immateriële dimensies te ervaren.

Het innemen van bepaalde psychedelische (planten)producten kan ook tot vormen van verruimd bewustzijn leiden (vb. sjamanisme).

Tenslotte is er het kosmisch of universeel bewustzijn.  Het kosmisch bewustzijn is een verregaande vorm van verruimd bewustzijn, waarbij het begrip “verruimd” de hele kosmos omvat.

Het is vooreerst het zich bewust worden van het Groter Geheel waartoe alles wat bestaat, alles wat leeft en niet leeft behoort, inclusief het eigen ik. Maar het is ook en vooral het sterk aanvoelen van een heel diepe verbondenheid met dit Groter Geheel, in die zin dat men er zich volledig door “opgenomen” of opgeslorpt kan door voelen.
In de ultieme fase kan dit een beleving van absolute éénheid met de ganse kosmos teweegbrengen. Het soort bewustzijn dat hiermee gepaard gaat wordt ook dikwijls het éénheidsbewuszijn genoemd.


Het is echter niet evident om deze toestand te ervaren. Er zijn gevallen bekend van spontane en ongewilde ervaringen van éénheidsbewustzijn, waarbij plots diepe inzichten en “openbaringen” ontstaan, maar dit zijn eerder uitzonderingen. Meestal wordt het optreden van kosmisch bewustzijn enkel mogelijk gemaakt na het langdurige inoefenen van een proces van verinnerlijking, stiltebeleving, afzondering en intense meditatie.


Tal van mystici zoals Meister Eckart, Jalal ad-Din Rumi, Khalil Gibran, Lao Tzu, Emanuel Swedenborg, Jiddu KrishnaMurti en Hildegard van Bingen hebben doorheen de geschiedenis (en in alle culturen) getuigenis afgelegd van het beleven van deze vorm van universeel – of mystiek – bewustzijn.

Laatste-nieuws-onder-copy.jpg
Boeken Romain.jpg
bottom of page